Συστατικά χώματος

Το χώμα αποτελείται από:

α) ανόργανα στοιχεία  48-49,5 %. Αυτά είναι η άμμος (χονδρόκκοκη 2-0,02mm), η ίλυς (μέτριας κοκκομετρίας 0,02-0,002mm)  και η άργιλος (μικρής κοκκομετριας <0,002mm). Πρακτικά  αυτές οι τρεις μορφές ανόργανων στοιχείων, συνδυασμένες ποσοστιαία μεταξύ τους, καθορίζουν εάν ένα ένα χώμα είναι ελαφρύ (έχει καλή αποστράγγιση, καλή διακίνηση αέρα αλλά δε συγκρατεί πολλά θρεπτικά στοιχεία),  βαρύ (συγκρατεί πολύ υγρασία, δε στραγγίζει εύκολα άλλα έχει πολλά θρεπτικά στοιχεία) ή μέσης σύστασης (ενδιάμεση κατάσταση).

β) οργανικά στοιχεία 0,5-1,5 % Είναι υπολείμματα φυτικής, ζωικής ή μικροβιακής προέλευσης, τόσο στην πρωτογενή τους μορφή (μη-χουμικά), όσο και σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης (χουμικά). Τα στοιχεία αυτά κυρίως εξασφαλίζουν θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών αλλά και των μικροοργανισμών του χώματος, βελτιώνουν τη δομή του αλλά και την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας.

γ) νερό 25 % και 

δ) αέρα 25 %