Πότισμα

Ποτίζουμε τόσο ώστε να διατηρείται ομοιόμορφη εδαφική υγρασία για όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.