Λίπανση:

Μπορούμε να χρησιμοποιούμαι κοκκώδη, πλήρη λιπάσματα μία φορά τον χρόνο πριν την εμφάνιση των καινούργιων φύλλων, για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του δέντρου.