Κλάδεμα

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο, μοσχεύματα και διαίρεση.