Χώμα

Μπορεί να αναπτυχθεί σε όλα τα εδάφη όμως δείχνει προτίμηση σε όξινα.