Χημικές ιδιότητες του χώματος

Οι σημαντικότερες είναι οι παρακάτω: 

α) pH (πεχά). Είναι δείκτης οξύτητας που πρακτικά επιδρά στη διακίνηση των θρεπτικών στοιχείων.

β) Το CaCO3 του χώματος. Είναι τα ανθρακικά άλατα τα οποία σε μεγάλες συγκεντρώσεις δημιουργούν προβλήματα χλωρώσεων ασβεστίου και ελλείψεων σιδήρου στα φύλλα πολλών φυτών.

γ) Ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η ιδιότητα αυτή χαρακτηρίζει ένα χώμα ως αλατούχο ή μη αλατούχο.