Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από αφίδες, κοκκοείδη, τετράνυχο, ψευδόκοκκους, σηψηρριζίες και φυτόφθορα.