Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από περονόσποροαφίδες, βοτρύτη, σκληρωτινίαση, ωίδιο, αλευρώδη, τετράνυχο, φουζαρίωση, βακτηρίωση και νηματώδη.